Tin học quản lý
  Kinh tế phát triển
  Luật kinh tế
  Ngân hàng
  Kế toán kiểm toán
  Quản trị kinh doanh
  Tài chính nhà nước - Tài chính công
  Marketing
  Tài chính doanh nghiệp

YIM PHONG KINH DOANH

Ms.Kim Chi - P.GĐ
0903 950 555

Ms.Cẩm Nhung, Ms.Hương Huyền
(+84)8.3853.3563


Giáo trình Nguyên lý kế toán

Bộ môn Nguyên lý kế toán
Giá bán:75.000 VNĐ
NICHE MARKETING

Nguyễn Thị Mai Lan (Dịch)
Giá bán:59.000 VNĐ
GT Kế toán tài chính 2

Bộ môn kế toán tài chính
Giá bán:115.000 VNĐ
GT Kế toán tài chính phụ

Bộ môn kế toán tài chính
Giá bán:129.000 VNĐ
Giáo trình thuế 1

TS. Lê Quang Cường - TS. Nguyễn Kim Quyến
Giá bán:129.000 VNĐ
Nguyên lý kế toán Tóm tắt Lý thuyết - Bài tập

PGS. TS. Võ Văn Nhị (Chủ biên)
Giá bán:42.000 VNĐ
Kế toán thực hành

TS. Tăng Trí Hùng, ThS. Trần Văn Tùng
Giá bán:159.000 VNĐ
Bài tập & bài giải Kế toán quản trị

PGS. TS. Phạm Văn Dược - ThS. Đào Tất Th
Giá bán:65.000 VNĐ
Giáo trình Quản lý thuế (Thuế 2)

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hùng
Giá bán:69.000 VNĐ
Thị trường chứng khoán

PGS. TS. Bùi Kim Yến - TS. Thân Thị Thu Th
Giá bán:94.000 VNĐ


Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Bảng chứng khoán
Dự báo thời tiết
Xổ số kiến thiết


 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH KINH TẾ (KISA) CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH.


Tim Kiem
TÌM KIẾM :

sanpham.php
Thị trường chứng khoán


Tác giả:     PGS. TS. Bùi Kim Yến - TS. Thân Thị Thu Th
Nhà xuất bản:   NXB Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:  94.000 VNĐ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Năm xuất bản: 2012
GIỚI THIỆU VỀ SÁCH:
 

Cuoán saùch naøy trang bò kieán thöùc cô baûn veà thò tröôøng chöùng
khoaùn, haøng hoaù chöùng khoaùn, caùc chuû theå coù lieân quan ñeán thò
tröôøng chöùng khoaùn, cô cheá vaän haønh giao dòch chöùng khoaùn. Caùc sinh
vieân coøn ñöôïc trang bò nhöõng kieán thöùc ñeå taùc nghieäp kinh doanh chöùng
khoaùn trong caùc coâng ty chöùng khoaùn, coâng ty nieâm yeát, quyõ ñaàu tö,
ngaân haøng vaø doanh nghieäp taïi phoøng ñaàu tö taøi chính.


Cuoán saùch naøy khoâng nhöõng trang bò cho sinh
vieân nhöõng kieán thöùc caàn thieát ñeå öùng duïng trong caùc lónh vöïc kinh
teá coù lieân quan ñeán thò tröôøng chöùng khoaùn maø coøn laøm taøi lieäu tham
khaûo cho caùc baïn ñoïc quan taâm nghieân cöùu veà thò tröôøng chöùng khoaùn,
laø nhaø ñaàu tö, nhaø quaûn lyù hay nhaø hoaïch ñònh chính saùch. Hy voïng
cuoán saùch seõ mang laïi cho quyù ñoïc giaû nhöõng kieán thöùc boå sung vaøo
kho taøng kieán thöùc roäng lôùn cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn.Untitled Document
Untitled Document Giỏ hàng trống
--------------------
Xem chi tiết giỏ hàng

login
Email:
Mật khẩu

Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị

Tác giả:TS. Trần Đình Phụng
Giá bán:50.000 VNĐ
Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Tác giả:Hà Xuân Thạch - Huỳnh Đức Lộng - Nguy
Giá bán:80.000 VNĐ
Nguyên lý kế toán - Tóm tắt LT BT

Tác giả:Bộ môn Nguyên lý kế toán
Giá bán:47.000 VNĐ
Phương pháp tập mờ fsQCA

Tác giả:Nguyễn Đình Thọ
Giá bán:89.000 VNĐ
Tài chính công ty đa quốc gia

Tác giả:TS. Phan Thị Nhi Hiếu (Chủ biên)
Giá bán:160.000 VNĐ
Nghiên cứu thị trường

Tác giả:Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang
Giá bán:89.000 VNĐ
LT - BT - BG Kế toán ngân hàng

Tác giả:PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng
Giá bán:99.000 VNĐ
GT Kế toán tài chính 1

Tác giả:Bộ môn kế toán tài chính
Giá bán:109.000 VNĐ
GT Kế toán tài chính 3

Tác giả:Bộ môn kế toán tài chính
Giá bán:129.000 VNĐ
Hướng dẫn chuyển đổi theo chế độ KTDN mới

Tác giả:PGS. TS. Hà Xuân Thạch
Giá bán:79.000 VNĐ

Online:
1

Lượt truy cập:


 
2010-2011 © Copyright by sktcompany.com
Website hiển thị tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 trở lên.
Design by ClubItBinhDinh - Code by Nguyễn Duy Chiến.